Carpe Diem 5

Carpe Diem 5, 47 m – 12 ospiti – 6 cabine