Carpe Diem 4

Carpe Diem 4, 47 m – 12 ospiti – 6 cabine