Shaitan

Shaitan, by Nautor’s Swan – 20m – 6 ospiti